Mesharray Learning Portal

Bejelentkezés

Fast Forward oktatás - Általános Szerződési feltételek

A Képző adatai

Felnőttképző: Mesharray Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhely: 1132 Budapest, Nyugati tér 4. I/14.
Adószám: 23356254-2-41
Statisztikai számjel: 23356254-8559-114-01
Cégjegyzékszám: 01-10-047046
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/000209
Telefon: (+36 1) 359 6410
E-mail: ask.me@mesharray.com
Weboldal: www.mesharray.hu

Általános rendelkezések

 1. A Képzésre történő jelentkezéssel a Képzésben Résztvevő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et és Felnőttképzési szerződést elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 2. Képzésben Résztvevő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés elfogadásával a Felnőttképzési tv. szerinti felnőttképzési szerződés jön létre Képző és a Képzésben Résztvevő között.
 3. Képző a weboldalánon az adott képzésre történő jelentkezésnél elérhető és ott közzétett információkban rögzítettek szerinti képzés, valamint a hozzá kapcsolódó szolgáltatás nyújtására, míg Képzésben Résztvevő, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:82.-6:85. § szerinti elektronikus úton történő szerződéskötés a jelen ÁSZF elfogadásával, képzésben történő részvételre és a Képzési Díj megfizetésére vállal kötelezettséget. A meghirdetett Képzési Tájékoztató a jelen ÁSZF elfogadásával létrejövő felnőttképzési szerződés elválaszthatatlan részét képezi, amelynek tartalma a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 21. § alapján került kialakításra.
 4. A Képző a jelentkezés beérkezését követően elektronikus úton, írásbeli visszaigazolást küld a Képzésben Résztvevő által megadott e-mail címre. A visszaigazolással jelen szerződés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:82. § alapján elektronikus úton létrejön.
 5. Képzésben Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Képzés a Google Classroom szolgáltatáson keresztül történik.

Jelentkezés Fast Forward oktatásra

 1. A Mesharray Fast Forward weboldalon keresztül a Képzés(ek)re elektronikus úton lehet jelentkezni. Képzésben Résztvevő a „Jelentkezem” gombra kattintással küldheti el a jelentkezését, amellyel elfogadja a jelen ÁSZF-et, Mesharray Fast Forward Felnőttképzési Szerződést és a weboldalról elérhető Adatkezelési tájékoztatót és elektronikus úton tett szerződéses nyilatkozatnak minősül, amely ekkor hatályossá válik.

Fizetés

 1. Résztvevő köteles a Képzési Díjat Képző díjbekérőjében és/vagy számlájában rögzített fizetési határidőn belül, a díjbekérőn / számlán rögzített bankszámlaszámra, banki átutalás útján megfizetni.
 2. Ha a Résztvevő az emailben küldött díjbekérőn szereplő fizetési határidőn belül a Képzés részvételi díját nem fizeti meg, úgy ezt a Képző a Résztvevő szerződéstől történő elállásának tekinti.
 3. A Képzési Díj a Jelentkezéskor megadott képzésre érvényes! Abban a nem várt esetben, amennyiben a Képzésben Résztvevő az adott képzésen nem vesz részt, lemondja, felfüggeszti vagy megszakítja; úgy a Képző azt visszafizetni nem köteles.
 4. Képzésben Résztvevő indokolás nélkül jogosult lemondani a Képzést a kezdést követő harmadik (3.) képzési alkalmat követő munkanap végéig. Ekkor a Képző visszatéríti a Képzési Díj 100%-át. A visszatérítés során a Képző az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz. A Képzés lemondása csak írásban lehetséges elektronikus úton megküldve a Képző hivatalos ügyéflszolgálati e-mail címére (ask.me@mesharray.com).
 5. A szervezési okokból elmaradt képzés Képzési Díját Képző visszatéríti, a befizetés módjával egyező módon; Képzésben Résztvevő egyéb költségre, kártérítésre, kártalanításra nem jogosult.

Szerződő felek jogai és kötelezettségei

 1. Képzésben Résztvevő kijelenti, hogy a jelentkezés során rögzített személyes adati megfelelőek, azokat ellenőrizte és azok valós adattartalmáért kizárólagos felelősség terheli.
 2. Képzésben Résztvevő kijelenti, hogy megismerte és tudomásul vette a jelen ÁSZF-ben rögzítetteket, illetve a Fast Forward képzés adatait, amely adatok összhangban vannak a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
 3. Képző biztosítja a Képzésben Résztvevő számára a Mesharray Learning Portal és a MeshRoom használatát a Képzés ideje alatt.
 4. Képzésben Résztvevő az oktatásra történő Jelentkezés és a Képzési Díj megfizetését követően jogosult az oktatási rendszer és az oktatási anyagok elérésére.
 5. A Résztvevő nem tanúsíthat olyan magatartást még hozzászólások formájában sem, amely a Képzés többi résztvevőjét, oktatóit, illetve a Képző jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná. Résztvevő kötelezi magát, hogy a Képzővel és a képzésben résztvevőkkel folytatott kommunikációban és a Képző weboldalán és/vagy a Google Classroom felületen tilos: olyan tartalom közzététele, feltöltése, e-mailben küldése, továbbítása, megosztása, vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tételére, amely (a) megosztására nem jogosult, (b) jogellenes, káros, vulgáris, obszcén, gyűlöletkeltő, faji, etnikai vagy egyéb okból kifogásolható tartalom, (c) sérti bármely személy szellemi tulajdonjogát, (d) kéretlen vagy jogosulatlan reklám, promóciós anyag, levélszemét, spam, vagy bármilyen egyéb, kereskedelmi célú megkeresés, vagy (e) bármilyen szoftvervírust vagy számítógépes fájlt vagy szoftvert tartalmaz, amely bármilyen számítógépes hardver, szoftver vagy egyéb tulajdonság megszakítására, megsemmisítésére, megrongálására vagy korlátozására vagy befolyásolására alkalmas. Ezen pont megszegése a Képzésben Résztvevő képzésből történő kizárását vonja maga után; ez esetben a Képző a Képzés Díját nem téríti vissza.
 6. Képző és Képzésben Résztvevő a Képzés teljes időtartama alatt, továbbá a jelen ÁSZF-ben rögzített jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése során köteles mindvégig jóhiszeműen együttműködni egymással. Képzésben Résztvevő a Képzés során az általa Képzőnek, valamint harmadik személyeknek szándékosan vagy gondatlansággal okozott kárért a Ptk. általános szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.
 7. A Képző vállalja, hogy megtartja az oktatás rendjét, és biztosítja a 393/2013. (XI. 12.) Kormányrendelet (a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges bejelentési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról) szerint, a képzéshez esetlegesen szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

Szerzői, szellemi tulajdon és kapcsolódó jogok

 1. Képző által megszervezett és Képzésben Résztvevő által történt beiratkozott képzések esetén Képző nem kizárólagos és visszavonható engedélyt ad (továbbiakban: licensz) Képzésben Résztvevőnek, mely feljogosítja Képzésben Résztvevőt a Képzés jelen ÁSZF-ben és a Felnőttképzési Szerződésben meghatározott feltételekkel összhangban a képzési szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez.
 2. Képző fenntartja a jogot, hogy bármikor, indokolási kötelezettség, előzetes értesítés nélkül visszavonja a licenszt és a hozzáférést bármelyik képzéshez vagy szolgáltatáshoz. Képzésben Résztvevő a megszüntetést követően is jogosult a már kifizetett kurzus megtekintésére 1 éven keresztül, kivéve, ha Képzésben Résztvevő megsérti a jelen ÁSZF-ben vagy a Felnőttképzési Szerződésben vagy az Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt rendelkezéseket.
 3. A hozzáférési jogosultság kizárólag személyes használatra jogosít, azt Képzésben Résztvevő nem ruházhatja át, nem oszthatja meg, nem közvetítheti tovább, nem hozhatja nyilvánosságra és más módon nem hasznosíthatja. Képzésben Résztvevő a jelen ÁSZF-ben és a Felnőttképzési Szerződésben rögzített jogait és kötelezettségeit nem jogosult harmadik személynek átengedni vagy megosztani.
 4. Képző által közzétett tartalmak nem másolhatók, nem átruházhatók, nem továbbadhatók, illetve egyéb módon sem használhatók sem kereskedelmi, sem egyéb célra.
 5. Képzésben Résztvevő tudomásul veszi, hogy Képző által közzétett képzési-, videó és egyéb anyagok Képző szellemi tulajdonát képezik. Azok nem másolhatók, nem átruházhatók, nem továbbadhatók, illetve egyéb módon sem használhatók sem kereskedelmi, sem egyéb célra. Jogosulatlan letöltése, rögzítése, megosztása, nyilvánosságra hozása, más módon történő felhasználása tilos!
 6. Képzésben Résztvevő visszavonhatatlan, átruházható, továbbadható (többszintű átengedés), jogdíjmentes, örökös, nem kizárólagos jogot ad Képzőnek a z általa feltöltött tartalmak (kép, videó, hanganyag, szöveg, szolgáltatóval kapcsolatos megjegyzései) tárolására, felhasználására, előadására, reprodukálására, nyilvánosságra hozatalára a szolgáltatás nyújtása és előmozdítása érdekében az ÁSZF-vel és a Felnőttképzési Szerződéssel összhangban.

Felelősség korlátozása, kizárása

 1. Képző mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatások folyamatosan rendelkezésre álljanak, és hogy az adatátvitel hibamentes legyen, azonban ez az internet jellegéből fakadóan nem garantálható. Az ebből fakadó késedelemért, vagy kötelezettségek késedelmes teljesítéséért – ha a késedelem vagy mulasztás Képzőn kívül álló okból történik – képző felelősséget nem vállal.
 2. Képző mentesül a felelősség alól, ha az általa teljesítendő szolgáltatási kötelezettségének Képzésben Résztvevő a Képző technikai eszközeitől függetlenül felmerült működési rendellenesség következtében nem, vagy csak korlátozottan tud hozzáférni a szolgáltatáshoz.

Adatkezelés

 1. Képzésben Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Képzésben való részvételhez az adatkezelés kötelező. A Képzésben Résztvevő a Felnőttképzési szerződés elektronikus úton történő megkötésével hozzájárul adatainak a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. §-a szerinti nyilvántartásához és az Adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez. Az adatkezelés részletes szabályait – a Weboldalon található, és a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képező – Adatkezelési tájékoztató tartalmazza
 2. A Képző kötelezettséget vállal arra, hogy a személyi adatokat bizalmasan kezeli, és azokat – a törvényben meghatározott kivételektől eltekintve – harmadik személy számára csak a Képzésben Résztvevő írásbeli hozzájárulásával adja ki, ide nem értve a számlázási rendszer üzemeltetőjét, a könyvelést végző vállalkozást és a Képzővel szerződésben álló ügyvédet, ügyvédi irodát.
 3. Képzésben Résztvevő kifejezetten hozzájárul, hogy Képző az adott képzéshez tartozó, képzéshez szükséges képzési alkalmazás hallgatói (vagy ezzel egyenértékű) szoftverlicensz Képzésben Résztvevő részére történő igényléséhez a felnőttképzési szerződéshez megadott adatait a szoftvertulajdonos vagy szoftverjogosult részére továbbítsa.

Egyéb rendelkezések

 1. Jelen szerződés elfogadásával elektronikus úton létrejövő felnőttképzési szerződés alapján Képző csak képzési szolgáltatást teljesít.
 2. Felek a vitás kérdéseket megkísérlik tárgyalás útján rendezni, melynek eredménytelensége esetén jogvitájuk elbírálása során a Felek a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény alávetésre vonatkozó szabályai alapján a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság illetékességének vetik alá magukat.
 3. Jelen szerződésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Felnőttképzési törvény, valamint a felnőttképzési tevékenységre vonatkozó egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
 4. Weboldalunkon történő jelentkezés tekintetében különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, fogyasztó általi részvétel esetén a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (ll.26.) kormányrendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.
 5. Ez az ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. A Képző bármikor jogosult az ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A szerződés korábbi verzióit Képző nem iktatja, így azok utólag nem hozzáférhetők és nem megtekinthetők.
 6. Képzésben Résztvevő az ÁSZF rendelkezéseit Képző képzési oldalán történő Jelentkezési Űrlap kitöltésével fogadja el és elektronikusan tett írásbeli szerződési nyilatkozat.
Hatályos: 2024.04.05.
cross